συχνες ερωτησεις

Τα Επιμορφωτικά Σεμινάρια Culture Webinars ακολουθούν τα πρότυπα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τηρούν τους κανόνες της αξιολόγησης της επιμόρφωσης για την έκδοση της Βεβαίωσης Επιμόρφωσης και του Πιστοποιητικού Αποδεδειγμένης Διάρκειας, εξασφαλίζοντας εμπιστοσύνη και εγκυρότητα στις γνώσεις του σπουδαστή.

Τα Culture Webinars, ως Εκπαίδευση Επαγγελματικής Επιμόρφωσης χορηγεί και πιστοποιεί τα παρακάτω χαρτιά:

1) Για τα Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια «Βεβαίωση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου» με αναγραφόμενες τις ώρες επιμόρφωσης και την περίοδο παρακολούθησης.

2) Για τους Κύκλους Επιμόρφωσης:

Α) «Βεβαίωση Κύκλου Επιμόρφωσης», με αναγραφόμενες τις ώρες παρακολούθησης και την περίοδο παρακολούθησης.

Β) «Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας», στο οποίο αναφέρονται τα σεμιναριακά μαθήματα του κύκλου με τις αντίστοιχες ώρες επιμόρφωσης και το σύνολο των ωρών επιμόρφωσης. Επίσης, αναφέρεται η μορφή της αξιολόγησης.

Γ) Χορηγείται αρχική βεβαίωση παρακολούθησης, στην περίπτωση που ο σπουδαστής δεν έχει ολοκληρώσει τον Κύκλο και χρειάζεται ένα επίσημο χαρτί για να αποδείξει τη συμμετοχή του στην Επιμόρφωση.

3) «Βεβαίωση Παρακολούθησης», Χορηγείται για τους σπουδαστές που επιλέγουν να παρακολουθήσουν τα Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια χωρίς να συνεχίζουν με τις ασκήσεις αξιολόγησης. Στη «Βεβαίωση Παρακολούθησης» δεν αναγράφονται οι ώρες της επιμόρφωσης.

*Σημείωση. Ο σπουδαστής στη διάρκεια της παρακολούθησης του σεμιναρίου μπορεί να επιλέξει αν θα συνεχίσει με τις ασκήσεις αξιολόγησης και να λάβει τη Βεβαίωση Επιμόρφωσης.

*Τα χαρτιά των παραγράφων 1 και 2 που χορηγούνται από τα Culture Webinars, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαγγελματικούς και σπουδαστικούς σκοπούς.

* Με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, ο σπουδαστής λαμβάνει ταχυδρομικά το φάκελο με όλα του τα χαρτιά.

Για να ολοκληρωθεί η Επιμόρφωση χρειάζεται η κατάλληλη εξ αποστάσεως παρακολούθηση του σπουδαστή στο επιμορφωτικό σεμινάριο και δεν απαιτείται πρακτική άσκηση. Οι μέθοδοι παρακολούθησης περιγράφονται σε κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο. Δεν χρειάζεται κανένα πρόγραμμα εγκατάστασης στον υπολογιστή, ούτε ο σπουδαστής να μπει σε κάποια πλατφόρμα.

Μπορούν να επιλεγούν Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή Κύκλοι Επιμόρφωσης.

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Τα αυτόνομα επιμορφωτικά σεμινάρια πρόκειται για μονά ή και διπλά σεμινάρια, δηλαδή αποτελούν ένα ή δύο σεμινάρια αντίστοιχα. 

ΚΥΚΛΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Οι κύκλοι επιμόρφωσης πρόκειται για Προγράμματα Επιμόρφωσης που ολοκληρώνονται σε σεμιναριακά μαθήματα.

Για τη διαδικασία εγγραφής ακολουθείτε τα βήματα που δίνονται από το μενού «Διαδικασία Εγγραφής». 

Για κάθε επιμορφωτικό σεμινάριο και κύκλο επιμόρφωσης χορηγείται το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.

Η θέση εξασφαλίζεται μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του ενδιαφερόμενου.
Η διαδικασία εγγραφής περιγράφεται στο μενού ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Εκπτώσεις στα δίδακτρα δικαιούνται φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Ημερήσια Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμόρφωσης των Culture Webinars.

Για τους Κύκλους Επιμόρφωσης, ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει:
α) να καταβάλει τα δίδακτρα ή
β) να επιλέξει να προκαταβάλει ένα ποσό των διδάκτρων από 20,00 € και πάνω και έπειτα να συνεχίσει με δόσεις σε ποσά και ημερομηνίες που τον εξυπηρετούν. Η τελευταία δόση εξοφλείται μία εβδομάδα πριν το τελευταίο σεμιναριακό μάθημα.

Για τα Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια, τα δίδακτρα εξοφλούνται με την εγγραφή.

*Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α.
*Στην περίπτωση που ο σπουδαστής έχει προχωρήσει σε εγγραφή και δεν μπορέσει να παρακολουθήσει, τότε μετακινείται σε νέες ημερομηνίες της τρέχουσας περιόδου.
* Τα δίδακτρα αναφέρονται στο περιεχόμενο του κάθε σεμιναρίου.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με τα Culture Webinars τόσο με τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας, όσο και να προγραμματίσει ένα διαδικτυακό ραντεβού με τον Δ/ντή των Culture Webinars κο Στέλιο Πλάκα, με σκοπό να υπάρξει μία καλύτερη γνωριμία και ακόμα καλύτερη ενημέρωση.

Οι ώρες επιμόρφωσης δεν αναφέρονται στις διδακτικές ώρες. Αποτελούν το σύνολο των ωρών που απασχολήθηκε ο σπουδαστής για το εκάστοτε σεμινάριο. Οι ώρες της επιμόρφωσης υπολογίζονται από το περιεχόμενο των μαθημάτων και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του κάθε σεμιναρίου. Για τον λόγο αυτόν χρειάζεται η άσκηση αξιολόγησης προκειμένου να βεβαιωθεί ότι ο σπουδαστής μελέτησε το υλικό του και μπορεί να κατοχυρώσει τις ώρες επιμόρφωσης Οι ώρες της επιμόρφωσης αναφέρονται στα χαρτιά της Επιμόρφωσης (Βεβαίωσης και Πιστοποιητικό), όπως και ο χρόνος της διάρκειας ενός σεμιναρίου π.χ. μίας εβδομάδας, ώστε η επιμόρφωση να αποτελέσει έγκυρη και να συνυπολογιστεί σε αιτήσεις.

Culture webinars

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφής σας!