ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΠΛΑΚΑΣ Ι. ΣΤΥΛΑΝΟΣ» με έδρα στην Αγία Παρασκευή, οδός Ερμού 16 και Α.Φ.Μ. 111243172 (εφεξής «Culture Webinars»),
δημιούργησε τον δικτυακό τόπο https://www.culture-webinars.gr/ προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες σχετικά με την εκπαίδευση που παρέχει, την ευρύτερη δραστηριότητά της, τις συνεργασίες κλπ. Τα Culture Webinars ως ιδιοκτήτης του οικείου δικτυακούτόπου https://www.culture-webinars.gr/, προσφέρει το περιεχόμενο αυτού υπό τους κάτωθι όρους χρήσης (εφεξής «Όροι Χρήσης»), τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του μόνον εφόσον αποδέχονται αυτούς πλήρως. Η χρήση του δικτυακού τόπου https://www.culture-webinars.gr/ συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων Όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.

Α. Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου – Ευθύνη Παρόχου 

1. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς και το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των
ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και κάθε τι άλλο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο https://www.culture-webinars.gr/ ανήκουν αποκλειστικά στα
Culture Webinars και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας της. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και
βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στον δικτυακό τόπο https://www.culture-webinars.gr/  προστατεύονται επίσης σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.

2. Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη η  εκμετάλλευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, διάθεση ή μετάδοση ή η με
οποιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα
δικτυακό τόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των Culture Webinars. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση ιστοσελίδων
και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική
πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου. 

3. Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Τα
Culture Webinars καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου
https://www.culture-webinars.gr/ να είναι ακριβείς και σαφείς. Σε κάθε περίπτωση τα Culture Webinars δε φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/
χρήστη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των μέσω αυτού παρεχομένων πληροφοριών.

4. Ο δικτυακός τόπος μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks κλπ.σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την
ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικών τους ιστοσελίδων. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και εφόσον συμφωνούν με αυτούς να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση τα Culture Webinars δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του δικτυακού τόπου https://www.culture-webinars.gr/.

5. Τα Culture Webinars δεν φέρουν ευθύνη για οιουδήποτε τύπου ζημία τυχόν υποστεί χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου και τρίτος από αιτία που έχει
σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε δυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν
ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. 

 

Β. Υποχρεώσεις Επισκεπτών/Χρηστών

1. Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού,
Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου https://www.culture-webinars.gr/ τηρώντας τους παρόντες
Όρους Χρήσης. Ο χρήστης/ επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση
του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου. Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον
νόμο ή μπορεί να βλάψει τα Culture Webinars ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: -η επέμβαση επί του δικτυακού τόπου https://www.culture-webinars.gr/ με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης των Culture Webinars ή τη θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, -η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών κλπ. που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση
επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και τη βλάβη των Culture Webinars και υπηρεσιών της, -η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση των Culture Webinars, -η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στον δικτυακό τόπο https://www.culture-webinars.gr/ ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτού από τρίτους. -η πρόκληση, μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο,

2. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο και στα Culture Webinars ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση
των παρόντων Όρων Χρήσης χρήση του δικτυακού τόπου https://www.culture-webinars.gr/ των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από επισκέπτη/χρήστη του,
βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, τα δε Culture Webinars επιφυλάσσοντσι για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των
συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία των Culture Webinars.

Γ. Παροχή και Διαθεσιμότητα Περιεχομένου

1. Τα Culture Webinars, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου https://www.culture-webinars.gr/. Δεν
δύναται όμως να εγγυηθούν ότι ο δικτυακός τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς
διακοπή ή/και σφάλματα. Επιπλέον τα Culture Webinars διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν ή/και να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα
του δικτυακού τόπου της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη
ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης τους. Σε κάθε περίπτωση τα Culture Webinars δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστης δεν μπορεί να
συνδεθεί με τον δικτυακό τόπο https://www.culture-webinars.gr/. 

2. Τα Culture Webinars καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου https://www.culture-webinars.gr/ από κακόβουλο λογισμικό. Εν
τούτοις δεν εγγυώνται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την
προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης στον δικτυακό τόπο https://www.culture-webinars.gr/ με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus
κλπ.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου.

 

Δ. Προσωπικά Δεδομένα

1. Τα Culture Webinars δύναται να διατηρούν σε αρχείο και να επεξεργάζονται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου
https://www.culture-webinars.gr/, που θα έρθουν σε γνώση τους βάσει αιτήσεων με σκοπό την υποστήριξη, ενημέρωση, εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης και
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κάθε χρήστης/ επισκέπτης του δικτυακού τόπου https://www.culture-webinars.gr/ διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και
εναντίωσης στην επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει των διατάξεων του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2. Τα Culture Webinars δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι του χρήστη/ επισκέπτητου δικτυακού τόπου https://www.culture-webinars.gr/  σε περίπτωση χρήσης
των προσωπικών δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου αυτού
προσώπου μέσω του δικτυακού τόπου https://www.culture-webinars.gr/.

3. Τα Culture Webinars έχουν λάβει όλα τα πρόσφορα εκείνα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του οικείου δικτυακού
τόπου. Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλους / συνεργάτες που είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Λαμβάνονται δε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία και έχουν θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων.

4. Τα Culture Webinars μπορούν να χρησιμοποιούν «cookies» για την αναγνώριση των χρηστών/επισκεπτών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο τερματικό του κάθε χρήστη, χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή να λαμβάνουν γνώση προσωπικών αρχείων ή
εγγράφων του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για
στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες των τα Culture Webinars είναι δημοφιλή ή για λόγους marketing.

5. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ
2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
Τα Culture Webinars δίνουν το δικαίωμα στους χρήστες να δηλώσουν την αντίθεσή τους στη χρήση μηχανισμών cookies, οπότε σε μια τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Σε περίπτωση που θέλετε να συναινέσετε ή να άρετε τη συναίνεσή σας μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση https://www.culture-webinars.gr/.

Ε. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Τα Culture Webinars δεν φέρουν καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσουν το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που
βρίσκονται στον δικτυακό τους τόπο. Προβλήματα ή/και ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι του παρόντος δικτυακού τόπου βαραίνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των πρώτων.

Ζ. Συμμετοχή στα Εξ Αποστάσεως (e-learning) Επιμορφωτικά Σεμινάρια και πολιτική διδάκτρων

1. Τα Culture Webinars παρέχουν εξ αποστάσεως συμμετοχή σε επαγγελματικά- επιμορφωτικά σεμινάρια τα χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται
αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο https://www.culture-webinars.gr/. Η συμμετοχή στα επαγγελματικά-επιμορφωτικά σεμινάρια από τους χρήστες
πραγματοποιείται: 

Α) μέσω της διεύθυνσης https://www.culture-webinars.gr/, συμπληρώνοντας την φόρμα εγγραφής. Έπειτα o ενδιαφερόμενος λαμβάνει από τα Culture Webinars ένα mail με πληροφορίες που σχετίζονται με το επιμορφωτικό σεμινάριο ή τα επιμορφωτικά σεμινάρια που έχει επιλέξει να παρακολουθήσει (διαθεσιμότητα, ημερομηνία έναρξης, δίδακτρα κ.α.). Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να ολοκληρώσει την εγγραφή του, αποστέλει τις σχετικές πληροφορίες και καταθέτει προκαταβολή ή εφάπαξ τα δίδακτρα στους παρακάτω τραπεζικούς λοφαριασμούς.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός Λογαριασμού: 6409147935355     
IBAN: GR53 0171 4090 0064 0914 7935 355

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αριθμός Λογαριασμού: 532/001525-35        
IBAN: GR1801105320000053200152535

EUROBANK 
Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0392.0100158991
IBAN:GR9302603920000260100158991

ALPHA BANK
IBAN:GR3601404360436002340039620

Επωνυμία – Δικαιούχος: ΠΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Ο χρήστης/επισκέπτης δικαιούται να αιτηθεί την έκδοση τιμολογίου για την αγορά του.  Όταν ο χρήστης/επισκέπτης εγγράφεται στα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια αποδέχεται τα πλήρη χαρακτηριστικά αυτών, όπως τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής, που αναλυτικά περιγράφονται στο διαδικτυακό τόπο https://www.culture-webinars.gr/. Υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου για κάποιον συγκεκριμένο
συμμετέχοντα ο οποίος διέκοψε το σεμινάριο, μόνο και εφόσον το σεμινάριο έχει προκηρυχθεί για την τρέχουσα περίοδο ή δεν έχει διακοπεί. Επίσης, ο χρήστης/επισκέπτης γνωρίζει και αποδέχεται τα χαρακτηριστικά που αναλυτικά περιγράφονται για το κάθε σεμινάριο στο διαδικτυακό τόπο και δεν δύναται να αξιώσει να του παρασχεθεί υποστήριξη από τον εκάστοτε εισηγητή μεταγενέστερη του σεμιναρίου.

Ο χρήστης/επισκέπτης δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο επιμορφωτικό σεμινάριο και να του επιστραφεί το χρηματικό ποσό της συμμετοχής του, με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσει τούτο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Η ακύρωση γίνεται είτε τηλεφωνικώς στο 21 1119 0257 είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση webinars.culture@gmail.com . Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στα Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια διασφαλίζεται με την προπληρωμή ολόκληρου του ποσού της συμμετοχής ενώ στους Κύκλους Επιμορφωτικών Σεμιναρίων (Κύκλοι Επιμόρφωσης) αρκεί η κατάθεση μέρους του ποσού συμμετοχής (προκαταβολή) από 20,00 € και πάνω και έπειτα ο σπουδαστής συνεχίζει με δόσεις και η εξόφληση γίνεται μία εβδομάδα πριν το τελευταίο σεμιναριακό μάθημα του Κύκλου Επιμορφωτικού σεμιναρίου. Τις δόσεις μπορεί να τις ορίσει ο ίδιος ο σπουδαστής με την προϋπόθεση ότι η τελευταία δόση θα εξοφληθεί μία εβδομάδα πριν το τελευταίο σεμιναριακό μάθημα. Για το Πρόγραμμα Μουσειακών Σπουδών 440 ωρών, ισχύει για τα δίδακτρα ό,τι και για τους κύκλους επιμόρφωσης με τη διαφορά ότι η προκαταβολή ορίζεται στα 30 €.

Για τις δύο αυτές κατηγορίες ισχύουν τα ακόλουθα:

Α) Σεμινάρια όπου απαιτείται η προπληρωμή ολόκληρου του ποσού συμμετοχής:

Ο χρήστης/επισκέπτης δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σεμινάριο και να του επιστραφεί το χρηματικό ποσό της συμμετοχής του, με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσει τούτο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Κάθε μεταγενέστερη δήλωση του χρήστη/επισκέπτη περί μη συμμετοχής του στο σεμινάριο δεν θα συνεπάγεται καμία επιστροφή χρηματικού ποσού.

Β) Σεμινάρια όπου απαιτείται η κατάθεση μέρους του ποσού συμμετοχής (προκαταβολή):

α) Στην περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης έχει προκαταβάλει το απαιτούμενο μέρος του ποσού συμμετοχής (προκαταβολή), αυτό θα του επιστρέφεται με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσει τούτο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Κάθε μεταγενέστερη δήλωση του χρήστη/επισκέπτη περί μη συμμετοχής του στο σεμινάριο δεν θα συνεπάγεται καμία επιστροφή χρηματικού ποσού.

β) Στην περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης έχει προκαταβάλει ολόκληρο το ποσό συμμετοχής (αν και απαιτείται να προκαταβληθεί μόνο μέρος του ποσού δίνεται και η δυνατότητα πλήρους εξόφλησης για όποιον το επιθυμεί), τότε αυτό θα του επιστραφεί ολόκληρο με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσει τούτο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Αν δηλώσει τούτο μεταγενέστερα, τότε θα παρακρατείται από τα Culture Webinars το μέρος της συμμετοχής που απαιτείτο ως προκαταβολή και θα του επιστρέφεται το υπόλοιπο χρηματικό ποσό.

Θ. Πιστοποίηση Σεμιναρίων


Τα Επιμορφωτικά Σεμινάρια Culture Webinars ακολουθούν τα πρότυπα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τηρούν τους κανόνες της αξιολόγησης της
επιμόρφωσης για την έκδοση της Βεβαίωσης Επιμόρφωσης και του Πιστοποιητικού Αποδεδειγμένης Διάρκειας, εξασφαλίζοντας εμπιστοσύνη και
εγκυρότητα στις γνώσεις του σπουδαστή. Τα Culture Webinars, ως Εκπαίδευση Επαγγελματικής Επιμόρφωσης χορηγεί
και πιστοποιεί τα παρακάτω χαρτιά:

1) Για τα Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια «Βεβαίωση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου» με αναγραφόμενες τις ώρες επιμόρφωσης και την περίοδο
παρακολούθησης. 

2) Για τους Κύκλους Επιμόρφωσης: 

Α) «Βεβαίωση Κύκλου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου», με αναγραφόμενες τις ώρες παρακολούθησης και την περίοδο παρακολούθησης.
Β) «Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας», στο οποίο αναφέρονται τα σεμιναριακά μαθήματα του κύκλου με τις αντίστοιχες ώρες επιμόρφωσης και το
σύνολο των ωρών επιμόρφωσης. Επίσης, αναφέρεται η μορφή της αξιολόγησης. 
Γ) Χορηγείται αρχική βεβαίωση παρακολούθησης, στην περίπτωση που ο σπουδαστής δεν έχει ολοκληρώσει τον Κύκλο και χρειάζεται ένα επίσημο χαρτί για να αποδείξει τη συμμετοχή του στην Επιμόρφωση.

3) «Βεβαίωση Παρακολούθησης», Χορηγείται για τους σπουδαστές που επιλέγουν να παρακολουθήσουν τα Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια χωρίς να
συνεχίζουν με τις ασκήσεις αξιολόγησης. Στη «Βεβαίωση Παρακολούθησης» δεν αναγράφονται οι ώρες της επιμόρφωσης.

*Σημείωση. Ο σπουδαστής στη διάρκεια της παρακολούθησης του σεμιναρίου μπορεί να επιλέξει αν θα συνεχίσει με τις ασκήσεις αξιολόγησης και να λάβει τη
Βεβαίωση Επιμόρφωσης. 

*Τα χαρτιά των παραγράφων 1 και 2 που χορηγούνται από τα Culture Webinars, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαγγελματικούς και σπουδαστικούς
σκοπούς.

* Με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, ο σπουδαστής λαμβάνει ταχυδρομικά το φάκελο με όλα του τα χαρτιά.

Ι. Γενικοί Όροι


1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά
την παρούσα ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου
https://www.culture-webinars.gr/. 

2. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου https://www.culture-webinars.gr/ διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι
αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, και πάντως σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι.

3. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των Όρων Χρήσης του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.

4. Η μη ενάσκηση από τα Culture Webinars των εκ των παρόντων Όρων Χρήσης απορρεόντων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα
δικαιώματα αυτά.

5. Tα Culture Webinars δεν ευθύνoνται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

6. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μέσω του διαδικτυακού τόπου https://www.culture-webinars.gr/ διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφοράς που θα προκύψει από τη συμβατική σχέση μεταξύ του Χρήστη και τα Culture Webinars είναι τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

Copyright © 2020 | culture webinars | All rights reserved

Κατασκευή ιστοσελίδων: ODIN

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφής σας!