ΑΡΧΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Κωδικός σεμιναρίου: ep-sem-A01
Περιεχόμενο κύκλου:

Ο Κύκλος Επιμόρφωσης “Αρχές Μουσειολογίας & Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς” καλύπτει τις επαγγελματικές και επιστημονικές γνώσεις για την διαχείριση αντικειμένων-συλλογών-αρχειακού και βιβλιακού υλικού, τόσο για μουσεία όσο, για φορείς και συλλέκτες που διατηρούν σχετικό υλικό. Τα σεμιναριακά μαθήματα έχουν οργανωθεί με τρόπο που να καλύπτουν τα βασικά πρακτικά ζητήματα που θα αντιμετωπίσει ο σπουδαστής απέναντι σε ένα αντικείμενο ή συλλογή, όπως και στην σχέση του με την λειτουργία του πολιτιστικού φορέα.

Ο κύκλος πιστοποιείται με 60 ώρες επιμόρφωσης και εκδίδεται Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας προς κάθε χρήση.

Αριθμός σεμιναριακών μαθημάτων: 6
Ώρες Επιμόρφωσης για τον Κύκλο: 60
Λήξη: διάρκεια 6 εβδομάδες
Έναρξη εγγραφών: Έχουν ξεκινήσει
Επιλογές μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 2
Εισηγητής: Στέλιος Πλάκας

ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


Αρχές Μουσειολογίας & Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Περιεχόμενα Κύκλου

1ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Η Μουσειολογία ως Επιστήμη και η Ερμηνεία των Συλλογών»

Διδάσκονται οι αρχές, το επιστημονικό και επαγγελματικό περιεχόμενο της Μουσειολογίας. Αναλύονται οι μέθοδοι με τις οποίες η μουσειολογία μελετάει τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις και τη σημειολογία (κώδικες, νοήματα, σημασίες, αξίες, ιδεολογίες, μηνύματα, συμβολισμοί) των συλλογών και των αντικειμένων. Οι μέθοδοι της ερμηνείας είναι χρήσιμες για την πορεία της διαχείρισης, καθώς από την ερμηνεία προκύπτει η απαραίτητη τεκμηρίωση, κατανόηση του υλικού και λοιπές μορφές διαχείρισης (η σωστή δημιουργία μίας έκθεσης, ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, κατάλληλο marketing, πολιτιστική διπλωματία, φροντίδα/έρευνα/εκτίμηση έργων τέχνης-αντικειμένου-συλλογής).  Για τη μελέτη και την έρευνα των αντικειμένων είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστούν οι τρόποι με τους οποίους εξετάζουμε τον υλικό και άυλο πολιτισμό σε ερμηνευτικό επίπεδο, για να οδηγηθούμε στην κατανόηση, επεξεργασία και στη λειτουργία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

2ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Νομικά Ζητήματα στην Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

Η διαχείριση μιας συλλογής-αντικειμένου-έργου τέχνης περιλαμβάνει και τα νομικά του ζητήματα (δανεισμός, αγορά, πώληση, έκθεση κ.α.) και τις νομικές αυτές εργασίες τις αναλαμβάνει αποκλειστικά ο επιμελητής/διαχειριστής της συλλογής. Το σεμιναριακό μάθημα αφορά το Νομικό Καθεστώς στον Πολιτισμό και στοχεύει ώστε ο σπουδαστής να εκπαιδευτεί στις εσωτερικές ενέργειες του φορέα στα νομικά ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των αντικειμένων. Κάθε επαγγελματίας που διαχειρίζεται την πολιτιστική κληρονομιά είναι υπόλογος. Διδάσκεται η πρόβλεψη και η προετοιμασία σε νομικά ζητήματα. Έτσι, ο σπουδαστής θα μπορεί να είναι υποψιασμένος και να γνωρίζει τις διαδικασίες προκειμένου να αντιμετωπίσει παράνομες ενέργειες, να καταλήξει σε κατάλληλες συμφωνίες για τα αντικείμενα, να γνωρίζει τις συνέπειες και να αντιμετωπίζει ένα νομικό πρόβλημα πριν ακόμα εμφανιστεί. Τέλος, θα μπορεί να εξετάζει τα αντικείμενα σύμφωνα με τη Νομοθεσία.

Περιλαμβάνεται η σύνταξη νομικών κειμένων, όπως συμφωνητικά δωρεών, δανεισμού αντικειμένων, πιστοποιητικό επιστροφής αντικειμένου και όλες οι διαδικασίες για τη νομική κατοχύρωση και διευκρίνηση της νόμιμης ύπαρξης για ένα νέο ή υπάρχον αντικείμενο ή συλλογή για το φορέα ή τον ιδιώτη συλλέκτη.

3ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Διαχείριση Συλλογών: Αρχές Τεκμηρίωσης»

Η Τεκμηρίωση διακρίνεται και ως σύστημα και ως διαδικασία για την μελέτη και διαχείριση ενός αντικειμένου/συλλογής και είναι απαραίτητη για κάθε φορέα και συλλέκτη που κατέχει μία συλλογή.

Το σεμιναριακό μάθημα στοχεύει στην πρακτική γνώση του σχεδιασμού, της λειτουργίας των συστημάτων και των εργαλείων της Τεκμηρίωσης. Περιλαμβάνει τις διαδικασίες για την διαχείριση των αντικειμένων και των συλλογών, τις μεθόδους και τους κανόνες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την έρευνα και την καταγραφή της πληροφορίας των αντικειμένων.

Αναλύονται οι μέθοδοι εργασιών στις περιπτώσεις όπου ο σπουδαστής θα βρεθεί αντιμέτωπος με μία νέα συλλογή ή και αντικείμενο και για τη διαδικασία εισαγωγής του στο φορέα-την απόκτηση δηλαδή ενός αντικειμένου/συλλογής από ένα μουσείο/άλλο φορέα/συλλέκτη.

Μεταξύ άλλων, ο σπουδαστής διδάσκεται και τον σχεδιασμό καρτέλας, δελτίου αντικειμένου, όλες τις διαδικασίες για την διαχείριση των συλλογών, τη σύνταξη του εγχειριδίου πολιτικής διαχείρισης συλλογών που πρέπει να έχει κάθε μουσείο, το μουσειακό αρχείο, όλα τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται για την τεκμηρίωση.

Παρέχεται επαγγελματικό υλικό, Δελτία, Καρτέλες κ.α., προκειμένου ο σπουδαστής να το αξιοποιήσει προς όφελός του.

4ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Αρχές Προληπτικής Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχειακού Υλικού»

Η επιμόρφωση βασίζεται στους κανόνες, τα υλικά, τα μέσα και την μεθοδολογία για την αποθήκευση (δημιουργία αποθηκών και αποθηκευτικών μέσων) και μεταφορά (τρόποι και μέσα συσκευασίας) των έργων τέχνης, βιβλιακού και αρχειακού υλικού. Εξετάζονται οι φθορές των έργων τέχνης, βιβλιακού και αρχειακού υλικού και τα αίτια που τις προκαλούν. Τέλος, διδάσκονται οι μέθοδοι, τα μέσα και τα υλικά για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων φθορών (της πρόληψης) των έργων από τους κινδύνους (βιολογικούς, περιβαλλοντικούς κ.α.)

5ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Μουσειακό Marketing και Μορφές Έρευνας»

Το Μουσειακό Μarketing αποτελεί επαγγελματικό και επιστημονικό πεδίο της επιστήμης της Μουσειολογίας και εκπαίδευση στις Μουσειακές Σπουδές. Οι περισσότερες ειδικότητες που εργάζονται σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους καλούνται να σχεδιάσουν ή να προτείνουν τρόπους προώθησης τόσο για το ίδιο το μουσείο, όσο και για διάφορα project, όπως τα εκπαιδευτικά προγράμματα, την έναρξη μιας έκθεσης κ.α. Ο σπουδαστής διδάσκεται την πρακτική χρήση του marketing συγκεκριμένα για μουσειακούς χώρους και λοιπούς χώρους πολιτισμού, ώστε να μπορεί να σχεδιάζει και να προτείνει στρατηγικές για την προώθηση ενός project. Αναλύονται όλες οι μορφές και τα μέσα για την κατάλληλη προβολή. Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται και η Σύνταξη των Δελτίων Τύπου, απαραίτητο για την προώθηση.

6ο Σεμιναριακό Μάθημα
«Πολιτιστική Διπλωματία και Μουσεία»

Η επιμόρφωση στην Πολιτιστική Διπλωματία & Μουσεία εξειδικεύει τον σπουδαστή στη μεθοδολογία και στις πρακτικές που μπορούν να ακολουθήσουν τα μουσεία και τα κέντρα/φορείς πολιτισμού στην δράση τους στην Πολιτιστική Διπλωματία. Το σεμιναριακό μάθημα ολοκληρώνει τον επιστημονικό τομέα της πολιτιστικής επικοινωνίας. Πώς χρησιμοποιείται μία έκθεση, συλλογή, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και γενικότερα η λειτουργία ενός Μουσείου για την άσκηση επιρροής, συμφωνιών και διαπραγματεύσεων για λογαριασμό της χώρας ή για όφελος τους ίδιου του Μουσείου με άλλα Μουσεία ή φορείς;

 

Δύο Μέθοδοι Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: τη Σύγχρονη ή την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση:

 

Α’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Εβδομαδιαία τρίωρη διαδικτυακή ζωντανή παρακολούθηση.  Δεν απαιτείται καμία εργασία. Για το κάθε σεμινάριο ο σπουδαστής λαμβάνει και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

Προγραμματισμένα Τμήματα (επιλογής ενός τμήματος)

1η επιλογή) Κάθε Σάββατο, έναρξη: 3 Φεβρουαρίου 2024- Ώρες: 11:00-14:00 (λήξη εγγραφών: 02/02)

2η επιλογή) Κάθε Τετάρτη, έναρξη: 21 Φεβρουαρίου 2024-Ώρες: 17:30-20:30 (λήξη εγγραφών: 20/02)

τα τμήματα μπορεί να συμπληρωθούν νωρίτερα.

 

Β’ ΜΕΘΟΔΟΣ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση)

Κάθε Τρίτη ο σπουδαστής θα λαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό για το εκάστοτε σεμιναριακό μάθημα. Μέχρι την επόμενη Τρίτη ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει στείλει ηλεκτρονικά την άσκηση αξιολόγησης ώστε να ολοκληρωθεί το σεμιναριακό μάθημα και για να λάβει το επόμενο. Στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας χρειάζεται να μελετήσει το υλικό και να ετοιμάσει την άσκηση.

Στη διάρκεια της εβδομάδας, ο σπουδαστής εφόσον το θελήσει μπορεί να ζητήσει μία ημέρα κατά την οποία θα του απαντηθούν απορίες σχετικά με το σεμιναριακό μάθημα και την άσκηση αξιολόγησης.

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο τρόπων επικοινωνίας: α) μέσω mails, β) με απευθείας διαδικτυακή σύνδεση.

Προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης (αποστολή 1ου σεμιναριακού μαθήματος)

 Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2024 – (λήξη εγγραφών 20/02)


Ο κύκλος περιλαμβάνεται και στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μουσειακών Σπουδών 440 ωρών

Περισσότερα στο PDF που ακολουθεί.

 

Δίδακτρα για τον Κύκλο Επιμόρφωσης 

Χωρίς έκπτωση: 255 €

Έκπτωση: 235 € – Έκπτωση δικαιούνται: (φοιτητές/ σπουδαστές, άνεργοι, Α.με.Α, πολύτεκνοι/τρίτεκνοι, όσοι έχουν παρακολουθήσει δύο Αυτόνομα Επιμορφωτικά Σεμινάρια ή έναν Κύκλο Επιμόρφωσης των Culture Webinars)

Προσφορά: 210 € (με προκαταβολή 50 €)

Η εγγραφή ορίζεται με προκαταβολή από 20 € ή (από 50 € για να ισχύει η προσφορά). Η προκαταβολή αφαιρείται από τα δίδακτρα. Πριν το 3ο σεμινάριο καταβάλλονται τα μισά δίδακτρα και πριν το τελευταίο σεμινάριο ολοκληρώνεται η εξόφληση των διδάκτρων.

 

Χορηγείται: 

Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Πιστοποιητικό Αποδεδειγμένης Διάρκειας προς κάθε νόμιμη χρήση

Προτεινόμενο βιβλίο:

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
Print
WhatsApp

Copyright © 2020 | culture webinars | All rights reserved

Κατασκευή ιστοσελίδων: ODIN

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της εγγραφής σας!